MediWash portable sinks

Hygienius MediWash

£1,650.00 + VAT