MediWash portable sinks

Hygienius MediWash

£1,540.00 + VAT