MediWash portable sinks

Hygienius MediWash

£1,725.00 + VAT

Variant

Variant

£475.00£560.00 + VAT

Super Stallette portable sinks

Super Stallette

£650.00 + VAT

HandSpa

HandSpa

£850.00 + VAT

Hygienius ProWash portable sinks

Hygienius ProWash

£742.00 + VAT

Hygienius portable sinks

Hygienius

£742.00 + VAT

CliniWash mobile sinks

CliniWash

£1,300.00 + VAT

BigSynk portable sinks

BigSynk

£930.00 + VAT
Hire this unit
From: £132.50 + VAT
Hire this unit
From: £162.00 + VAT
Hire this unit

Handwash Hire

BigSynk (for hire)

From: £188.00 + VAT
Hire this unit

Handwash Hire

Hygienius (for hire)

From: £162.00 + VAT